TÁJÉKOZTATÓ

bejelentők részére a Szervezet működésével összefüggő, integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre, vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásáról

Az Inter-Computer-Informatika Zrt. (a továbbiakban: Szervezet) kötelessége Önt, mint bejelentőt tájékoztatni az adatkezelésre és a bejelentés kivizsgálására irányadó szabályokról, továbbá felhívni a figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire, és személyazonosságának bizalmas kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy a Szervezet e tájékoztatási kötelezettségének jelen részletes tájékoztatóval tesz eleget.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait – amennyiben megadott személyes adatot – minden esetben szigorúan bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint a Szervezet személyes adatvédelmi belső szabályzata rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztatónak – megfelelően kezeljük. A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a Szervezet honlapján találja az alábbi linken: https://intercomputer.hu/

I. A bejelentések megtétele:

A Szervezet az MSZ ISO 37001 Antikorrupciós irányítási rendszerek szabványnak valamint a Panasztörvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a Szervezet működésével összefüggő, integritást sértő, korrupciós1 és visszaélésgyanús eseményekre, vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések tárgyában érkező bejelentések fogadása érdekében külön elérési lehetőségeket biztosít az alábbiak szerint:

 • e-mail: compliance@intercomputer.huAz e-mail fiók ellenőrzése napi rendszerességgel történik a Szervezet erre feljogosított munkavállalói részéről. Ha a bejelentő anonim bejelentést tesz, akkor bejelentését olyan elektronikus levelezési címről kell megküldenie, amely semmilyen személyes adatot nem tartalmaz.
 • bejelentés tehető írásban is, a levelet a következő címre kell megküldeni: 1118 Budapest, Gombocz Z. utca 12. fszt. 1.A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Bejelentés megfelelési vizsgálat érdekében – SK felbontásra”. Ha a bejelentő anonim bejelentést tesz, akkor a borítékon semmilyen személyes adatát nem tüntetheti fel, ellenkező esetben a bejelentés elveszti anonimitását.

1 MSZ ISO 37001 szabvány 3.1 pontja alapján korrupció: bármely értékű (pénzbeli vagy nem pénzbeli) jogtalan előny közvetlen vagy közvetett felajánlása, ígérete, adása, elfogadása, vagy kérése, az alkalmazandó jogszabályok megsértésével, amely befolyásol valakit vagy jutalmat jelent valaki számára, aki kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban eljár vagy tartózkodik attól, hogy eljárjon, függetlenül az elkövetés helyszínétől (helyszíneitől).

 

A bejelentővel szemben elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához, így különösen:

 • a bejelentéssel érintett természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet beazonosításához alapvetően szükséges adatokat;
 • a bejelentés szerinti esemény részletes leírását;
 • a bejelentés szerinti esemény bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére állódokumentumok, információk, bizonyítékok és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozóadatokat;
 • azon személyek megjelölését, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak abejelentés szerinti eseményről.

II. A bejelentés kivizsgálásának garanciái

Tájékoztatjuk, hogy Önt nem érheti hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés azért, mert jóhiszeműen bejelentést tett vagy információt szolgáltatott integritást sértő esemény kísérletéről, annak gyanújáról, elkövetéséről vagy belső szabályozó megsértéséről (kivéve, ha annak elkövetésében Ön is részt vett). Önt abban az esetben sem érheti hátrány, ha az Ön által jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

Amennyiben a bejelentés megtétele jóhiszemű és jogszerű, az Ön bejelentése nem tekinthető a törvény által védett adatok, információk (például üzleti titok, bank- és értékpapírtitok) megsértésének, ha Ön jogszerűen fért hozzá az információkhoz és alapos okkal feltételezte, hogy a bejelentés szükséges az érintett körülmények feltárásához.

Amennyiben a bejelentés értékelése vagy a vizsgálat lefolytatása során nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adnunk,
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön úgy vélelmezi, hogy a bejelentésére tekintettel hátrány, diszkrimináció vagy hátrányos intézkedés érte, állam az Ön részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint.A rosszhiszeműen tett, valótlan bejelentést a Szervezet továbbíthatja az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, az ilyen bejelentés polgári jogi és/vagy büntetőjogi jogkövetkezményekkel járhat.Tájékoztatjuk, hogy az Ön, mint bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően –, kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő.Anonim bejelentés esetén a Szervezet egyetlen szervezeti egysége vagy szervezete sem tesz kísérletet a bejelentő azonosítására.

A megfelelési kivizsgálások során érvényesül az ártatlanság vélelme.

A megfelelési kivizsgálások során biztosított a szakszerűség és a bizalmasság elveinek érvényesülése.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentését szintén bizalmasan kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy a Szervezet erre kijelölt munkatársai a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a Szervezet más szervezeti egységével vagy munkatársával a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.

III. A bejelentés kivizsgálásának lépései

A megfelelési szervezet minden bejelentést értékel azon szempontból, hogy a bejelentésben foglaltak alapján szükség van-e vizsgálatra vagy a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető. A bejelentés kivizsgálása az alábbi esetekben mellőzhető:

 • A bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tárgyú, tartalmú bejelentés;
 • A bejelentést nem a hatályos jogszabályi előírások szerint bejelentésre jogosult személy tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;
 • A bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette és a bejelentés az érdemi vizsgálathoznem tartalmaz elégséges információt;
 • A közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogiszemély jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül de legkésőbb a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása és a határidő hosszabbítás indoklása mellett lehet eltérni. A vizsgálat teljes időtartama a bejelentés beérkezésétől számított 3 (három) hónapot nem haladhatja meg.Amennyiben Ön megadta az elérhetőségét, a megfelelési szervezet a vizsgálat megindításáról, vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról (az ügy vizsgálat nélküli lezárásáról), a vizsgálat eredményéről és a hozott intézkedésekről írásban értesíti Önt.Amennyiben Ön megadta az elérhetőségét, a szervezet jogosult a bejelentésekkel kapcsolatban kiegészítés kérése, pontosítás, illetve a tényállás tisztázása, valamint további információk rendelkezésre bocsátása céljából Önnel felvenni a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben érintett személyt tájékoztatni kell részletesen a bejelentésről, továbbá az őt megillető jogokról, többek között a személyes adatainak védelmével összefüggésben az erre vonatkozó kezelés szabályairól. T ovábbá biztosítani kell a bejelentésben érintett személy számára, hogy – akár jogi képviselője útján – álláspontját kifejthesse, állítását bizonyítékokkal alátámaszthassa. Kivételesen indokolt esetben azonban, ha a bejelentés kivizsgálását meghiúsítaná, utólagosan is sor kerülhet a bejelentésben érintett személy tájékoztatásra. Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön, mint bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a bejelentés értékelése, sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően – kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, a Szervezet kezdeményezi a feljelentés megtételét.

Végezetül tájékoztatjuk, hogy amennyiben bejelentése nem kerül értékelésre, illetve kivizsgálásra, Ön jogosult a feladat- és hatáskörrel rendelkező európai uniós intézményeknél, szerveknél, hivataloknál vagy ügynökségeknél bejelentést tenni. Ezen felül amennyiben az eljárásra jogosult szerv az e tájékoztatóban meghatározott intézkedéseket határidőben nem tette meg, vagy Ön alapos okkal vélelmezi, hogy a bejelentéssel érintett körülmény nyilvánvaló módon veszélyezteti a szervezet által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert, illetve igénybevétele tekintetében hátránytól, diszkriminációtól vagy hátrányos intézkedéstől, illetve a bejelentés érdemi elintézése mellőzésétől tart, Ön – ultima ratio jelleggel – jogosult a nyilvánossághoz fordulni.

IV. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a https://intercomputer.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

Budapest, 2023. szeptember 20.