1. Bevezetés, hatály

Jelen dokumentum az Inter-Computer-Informatika Zrt. (továbbiakban: Társaság) Üzleti partner etikai szabályzata, amely a Társaság  üzleti partnerei felé tanúsított etikai normáit, értékeit és elkötelezettségét tartalmazza, valamint útmutatóul szolgál (elvárásként kerül megfogalmazásra) minden üzleti partnerünk részére a Társaság által megfelelőnek és követendőnek tartott üzleti, etikai magatartás kialakításához. A Társaság elkötelezett a jogkövető, etikus és átlátható üzleti partneri kapcsolatok és üzleti partneri együttműködés iránt.

A Társaság kedvező megítélésének és üzleti sikerének alapja az Ügyfelek, gyártók, külső szolgáltatók és alvállalkozók bizalma mind a szállított termékek, teljesített szolgáltatások szakmai megfelelősége/alkalmassága, mind pedig az üzleti együttműködés jogkövető és korrekt jellege iránt. Ez egyaránt vonatkozik a Társaság és az Ügyfelei, valamint a Társaság és a szállítói lánc minden szereplője közötti üzleti kapcsolatokra és emberi viszonyokra. A Társaság hitelességét megalapozza és folyamatosan erősíti, hogy minden vonatkozásában betartja a jogszabályi előírásokat, hogy minden körülmények között ragaszkodik a tisztességesség melletti elkötelezettségéhez, és hogy kizárólag etikus módon éri el a kitűzött céljait. A Társaság üzleti folyamatait pártatlanul teljesíti, senkitől sem kér és ne nyújt jogosulatlan előnyöket, valamint jóhiszeműen jár el és nem tesz semmi olyat, ami a Társaság iránt bizalmat erodálja. A Társaság ezért üzleti partnereinek is azt javasolja és üzleti partnereitől is elvárja, hogy támogassák a fentiek szerinti elköteleződést, csatlakozzanak ahhoz és azonosuljanak a Társaság etikai normáival és értékeivel, valamint kövessék azt (mind saját maguk, mind értékláncaik vonatkozásában).

Jelen szabályzat rögzíti azokat az elvárásokat, amelyek a Társaság a saját Etikai szabályzatában foglalt etikai normákból és értékekből következően üzleti partnereivel kapcsolatban is érvényre kíván juttatni. Jelen szabályzatban leírtakkal a Társaság felkéri üzleti partnereit, hogy létszámuktól és szervezeti kialakításuktól, folyamataik jellegétől és komplexitásától, antikorrupciós szabályozáskörnyezetüktől, valamint korrupciós kockázati kitettségüktől függően intézkedéseket tegyenek az etikus üzleti működés és magatartás, valamint a korrupcióellenes jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosítása/fenntartása érdekében.

A Társaság felkéri tisztelt üzleti partnereit, hogy ha a Társasággal folytatott üzleti együttműködés során bármilyen, a Társaság vagy munkatársai érintettségével járó korrupciós eseményre, etikátlan/szabálytalan magatartásra vagy mindezek gyanújára vonatkozó információ kerül a birtokukba, akkor arról haladéktalanul tájékoztassák a Társaságot a compliance@intercomputer.hu elektronikus levelezési címen. A Társaság számára kifejezetten hasznos lenne, ha üzleti partnerei megosztanák vele a fentiek szerinti bejelentésekhez kapcsolódóan, saját érintettségük esetén végzett korrupciós vizsgálataik eredményeit is.

1.1 Személyi hatály

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság üzleti partnereivel bármilyen kapcsolatban álló, velük bármilyen kommunikációt teljesítő vezetőire, munkavállalóira, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra, bérelt munkaerőre, gyakornokokra és a Társaság nevében az üzleti partnerek részére szolgáltatást teljesítő természetes személy alvállalkozókra.

1.2 Tárgyi hatály

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi üzleti partnerére, különösen beleértve az Ügyfeleket, gyártókat, külső szolgáltatókat, alvállalkozókat és a Társaság által tulajdonolt gazdasági társaságokat (továbbiakban együtt: üzleti partnerek) az üzleti együttműködésben végzett tevékenységüktől, szerepüktől és földrajzi hovatartozásuktól függetlenül.

2. Üzleti partnerekkel kapcsolatos etikai alapértékek

A Társaság üzleti működését és az üzleti partnereivel kialakított kapcsolatot meghatározó központi etikai alapértékei az alábbiak, amelyekből a jelen szabályzat 3. fejezete szerinti, az üzleti partnerek részére ajánlott és azoktól elvárt etikai normák és értékek is származtatásra kerültek:

 • jogszabályok és szerződéses előírások betartása,
 • korrupciótól és annak látszatától való teljes körű mentesség,
 • etikus, befolyásolás mentes magatartás,
 • felelősség és becsületesség,
 • őszinteség és tisztesség,
 • megbízhatóság és számon kérhetőség,
 • mások tisztelete, törődés az üzleti partnerekkel az üzleti értéklánc teljes terjedelmében.

3. Üzleti partnerekkel kapcsolatos etikai ajánlások/elvárások

A Társaság az üzleti partnereivel való együttműködés során az alábbiak szerinti etikai normákat és értékeket követi és a viszonosság elve alapján tisztelettel elvárja üzleti partnereitől ugyanezen etikai normák és értékek követését/teljesítését az üzleti partnerek hatályos belső antikorrupciós szabályozásainak kiegészítéseként vagy azok részeként.

3.1 Jogszabályoknak és szerződéses követelményeknek való megfelelés

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • jogszabályok és szerződéses követelmények mindenkori, minden részletre kiterjedő betartása,
 • jogkövető üzletvitelhez szükséges jogszabályok és iparági előírások, nemzetközileg elfogadott módszertani ajánlások beazonosítása, ismerete és alkalmazása,
 • érvényesen vállalt projekt szerződéses kötelezettség megismertetése és betartatása az adott projektben dolgozó valamennyi munkatárssal,
 • szerződéses jogokkal való visszaélés (erőfölény) elkerülése, azok tisztességtelenül alkalmazásától való tartózkodás,
 • szükséges erőforrások (beleértve az időt is) mindenkori biztosítása a jogszabályi és a szerződéses követelmények, valamint  a belső előírások maradéktalan betartása érdekében, beleértve jelen Üzleti partner etikai szabályzatot.

Az etikus üzleti magatartáshoz kapcsolódóan a jóhiszeműség és tisztesség követelményének alkalmazására vonatkozó jogi szabályozáskörnyezetet többek között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.

3.2 Üzleti kapcsolatok, közbeszerzés tisztasága

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • jóhiszeműség, bizalom, korrektség, becsületesség, tisztességesség, jogkövető magatartás,
 • döntéshozatali függetlenség,
 • környezetbarát szemlélet, fenntartható megoldások alkalmazása,
 • fellépés az üzleti és szakmai folyamatok végrehajtása során az egyéni érdekek érvényesítése és az egyoldalú üzleti előny/hasznon megszerzésére irányuló magatartás és szándék ellen,
 • közbeszerzési folyamatok átláthatóságának, pártatlanságának és jogszerűségének mindenkori biztosítása,
 • minden résztvevő számára egyenlő esélyt biztosító pályázati kiírások alkalmazása és a versenyeztetés tisztaságának biztosítása,
 • (közbeszerzésekre vonatkozó) jogszabályi előírások maradéktalan betartása,
 • pályázati kiírók és a bírálók bárminemű illetéktelen befolyásolásának elkerülése és tiltása,
 • közbeszerzési folyamatokban való becsületes, korrekt, tisztességes, a közjó és a társadalom érdekeit tekintetbe vevő részvétel,
 • közbeszerzések során érvényesítendő költséghatékonyság és a közpénzek hatékony felhasználására vonatkozó irányelvhez illeszkedően a közbeszerzési folyamatok során alkalmazott értékesítési árak képzésénél mindig a legkedvezőbb piaci árakból való kiindulás (azonos műszaki tartalom mellett) és a tisztességtelen üzleti haszonkulcsok elkerülése,
 • árcsökkentő és/vagy versenycsökkentő céllal való egyeztetés elkerülése a versenytársakkal, kartell jellegű megállapodás kötésének tilalma, verseny bármilyen korlátozásának kizárása, versenyjogi szabályok megsértésének és/vagy a közbeszerzési eljárás bármilyen formájú jogellenes befolyásolásának tiltása,
 • közbeszerzési jogszabályokban leírtakhoz illeszkedően ugyanabban a közbeszerzési eljárásban „egyszeres” részvétel,
 • közbeszerzési részvételi alkalmasság, illetve a közbeszerzési jogszabályokban meghatározott kizáró okoktól való mentesség jogszerű vagy az arra feljogosított független felek által kiadott bizonyítékokkal való igazolása,
 • közbeszerzési jogszabályok alapelvei szerinti, különösen a verseny tisztaságával és nyilvánosságával kapcsolatos adatok nyilvánosságának bárminemű korlátozása.

3.3 Tisztességes verseny és üzleti együttműködés

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • versenyjogi és fogyasztóvédelmi jogszabályok, valamint az etikus és tisztességes üzleti verseny szabályainak betartása,
 • forgalmazott termékek és teljesített szolgáltatások minőségük, alkalmasságuk, IT szakmai követelményeknek való megfelelőségük és versenyképes áruk alapján történő értékesítése/teljesítése,
 • értékesítési árak önálló képzése, azok versenytársakkal való összehangolásának tilalma és a velük való tiltott együttműködés elkerülése,
 • versenyt korlátozó, az üzleti partnerek kedvező megítélését és a versenytársak hitelességét sértő megnyilvánulások és cselekedetek elkerülése,
 • ügymenet gyorsító és/vagy jogellenes kifizetések és/vagy szívességek felajánlásának és kérésének elkerülése és tiltása,
 • előre meghatározott versenytársak kizárására irányuló jogellenes megállapodásokban való részvétel elkerülése,
 • jogszabályban feljogosított szervezetek által elrendelt minden kereskedelmi korlátozás, szankció, tilalom, embargó stb. betartása,
 • tisztességes versenyt korlátozó magatartás megakadályozása a rendelkezésre álló legális eszközökkel,
 • jogszerű kifizetések indokolatlan, rosszhiszemű és/vagy jogellenes visszatartásának vagy késleltetésének elkerülése, fellépés az üzleti értékláncban esetlegesen megjelenő „lánctartozások” ellen,
 • gyártók, külső szolgáltatók (alvállalkozók) egyenlő (egyenlőként való) kezelése, az általunk gyártott és/vagy forgalmazott termékekről/teljesített szolgáltatásokról részletes, azok minden lényeges jellemzőjére kiterjedő, pontos tájékoztatás nyújtása az Ügyfeleknek.

3.4 Anti-korrupció

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • korrupció minden formájának elítélése és megakadályozása,
 • antikorrupciós irányítási rendszer bevezetése és lehetőség szerint az üzleti partnerek bevonása abba,
 • bármilyen tisztességtelen előny vagy juttatás (ügymenetkönnyítő kifizetés, számlapénz, készpénz vagy azt helyettesítő dolog (pl. utalvány, ajándék, utazás,  szállás, szolgáltatás stb.), hitelkeret, árengedmény vagy személyes előny) közvetlen vagy közvetett felajánlásának, ígérésének, adásának, kérésének vagy elfogadásának elkerülése és tilalma mind üzletszerzési célból, mind pedig a normál folyamatok felgyorsítása érdekében,
 • befolyással való üzérkedés (döntéshozó tisztességtelen befolyásolására) és az arra vonatkozó látszat keltésének elkerülése és tiltása,
 • korrupció bármely formájának elkerülése és tiltása, különösen vesztegetés kezdeményezése, elfogadása vagy annak megengedése, hogy más vesztegetést fogadjon el, akár üzletszerzési célból, akár más gazdasági előny megszerzése érdekében,
 • üzleti tevékenység során szerzett előnyökre vonatkozó jogosultság utólagosan is egyértelmű igazolhatósága,
 • munkatársaink személyes érdekeinek mellőzése, külső körülményektől (pl. jogosulatlan előnyt biztosító ígéret, fenyegetés stb.) mentes döntések meghozása,
 • korrupt magatartásra és annak látszatára vonatkozó ösztönzés, befolyásolás elkerülése és tiltása,
 • etikátlan, korrupt, jogszabályellenes vagy erkölcstelen magatartásra, tevékenységre való felkérés esetén azonnali tájékoztatás a Társaság vezetősége és az érintett üzleti partner részére.

3.5 Csalás megelőzése

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • csalás, valótlan költségelszámolás, irathamisítás vagy irat jogosulatlan megváltoztatás, pénzügyi vagy más nyilvántartásba/jelentésbe történő valótlan adatbejegyzés, IT eszközökkel való visszaélés és azok engedély nélküli magáncélú használata, eszközök eltulajdonítása vagy megrongálása vagy csalárd (pl. becsapásra, lopásra, megtévesztésre vagy hazugságra irányuló) magatartás tiltása és jellemzően jogszabályi eszközökkel való szankcionálása.

3.6 Ajándékozás, vendéglátás, adományozás

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • minden olyan helyzet és magatartás elkerülése, ami személyes előnyökért cserébe nyújtott, kapott vagy kért kivételes elbánás látszatát kelt(het)i, különösen beleértve az üzleti udvariasságokat és kedvességeket (pl.  ajándékok, szívességek, étkezések, italok, vendéglátás, szórakozás vagy más előnyök stb.) is egy olyan személytől vagy gazdasági szereplőtől, akivel üzleti kapcsolat áll fenn vagy üzleti kapcsolat kialakítása van tervbe véve,
 • iparági szokványos értékhatárt meghaladó, tisztességtelen üzleti ösztönzőnek minősülő, jogszabályba ütköző, jó ízlést sértő és/vagy zavarba ejtő/kellemetlen helyzetet eredményező üzleti ajándék, udvariasság/kedvesség nyújtásának és elfogadásának tilalma,
 • szokásos és az iparágban szokványosan alkalmazott (ésszerű) etikai elveinek megfelelő, alkalmi ajándékok vagy vendéglátás nyújtása és elfogadása abban az esetben, ha annak értéke kevesebb, mint 50.000,- Forint/fő/alkalom, eseti jelleggel történik és nem az üzleti döntések befolyásolására szolgál, illetve annak látszatát sem kelti,
 • fenti összeghatárnál nagyobb értékű ajándék, üzleti udvariasság/kedvesség visszautasítása vagy ha küldeményként érkezett, akkor visszaküldése vagy jótékonysági (közösségi) célra történő felajánlása,
 • 5 eFt feletti értékű minden nyújtott és kapott ajándék, üzleti udvariasság/kedvesség nyilvántartásba vétele,
 • közjó, társadalmilag kiemelt és/vagy az országos jelentőségű ügyek támogatása éves költségterv szerint, amely részeként nyújtott hozzájárulások, adományozások (és elszámolásuk, könyvelésük) megfelel a jogszabályi előírásoknak és azok egyedi értéke nem kelti annak látszatát, hogy a Társaság azokért cserébe önmaga vagy (egyes) munkatársai részére különleges elbánást/elbírálást kér/kap,

3.7 Számvitel, valós beszámolás és pénzügyi integritás

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • Társasági könyvelés, nyilvántartások, számlák és pénzügyi jelentések jogszabályoknak, Számviteli politikának és a számlatükörnek megfelelő, kellő részletességű, valósághű és a tranzakciók összes elemét rögzítő vezetése,
 • pénzmosás valamennyi formájának tiltása,
 • kizárólag jogszerűen működő üzleti partnerekkel folytatott együttműködés,
 • tisztességes adózás és az arányos közteherviselés teljesítése, adóelkerülő gyakorlat minden formájának és valótlan költségszámlák elszámolásának tilalma,
 • számviteli és pénzügyi (jog)szabályok precíz betartása, gazdasági eseményeket megfelelő dokumentálása és nyilvántartása,
 • teljes, valósághű, pontos és aktuális, arra feljogosított szolgáltató által végzett független könyvvizsgálattal igazolt pénzügyi beszámoló közzététele,
 • könyvvizsgálat vagy bármely számviteli ellenőrzés tisztességtelen befolyásolásának, félrevezetésének és/vagy manipulálásának tilalma.

3.8 Tisztességes foglalkoztatás és munkakörülmények

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • munkahelyi egyenlőség megteremtése/fenntartása, továbbá a jogszerű és tisztességes megélhetést biztosító javadalmazás biztosítása,
 • megkülönböztetett vagy hátrányos helyzetű munkavállalók által végzett munka (pl. gyerek-, rabszolga-, kényszer-, kötelező- stb. munka) tiltása,
 • tisztességtelen, jogellenes és/vagy etikátlan foglalkoztatás minden formájának tiltása, amely a munkaerő kihasználására, valamint az adó- és közterhek elkerülésére vagy meg nem fizetésére szolgál,
 • bejelentés nélküli vagy „szürke” munka igénybevételének, a fizetések visszatartásának vagy a fizetés munkavégzésen túlmutató feltételhez való kötésének tiltása.

3.9 Összeférhetetlenség

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • üzleti és szakmai döntéseink során a tisztességtelen befolyásolás elkerülése, objektív és tisztességes mérlegelés alapján,
 • összeférhetetlen helyzetek elkerülése, amikor a személyes érdekek sértik vagy potenciálisan sérthetik a gazdasági társaságok, szervezetek érdekeit,
 • összeférhetetlen helyzetek jelentése és igazgatósági mérlegelés alapján annak megszüntetése vagy igazgatósági jóváhagyást követő nyilvántartása.

3.10 Diszkrimináció és zaklatás elkerülése

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • egyenlő esélyeket biztosítása a foglalkoztatás során,
 • diszkrimináció, nem megfelelő (durva) bánásmód és a zaklatás minden formájának ellenzése,
 • bármilyen, a szakmai- és munkateljesítmény megítélése szempontjából lényegtelen jellemzőre (pl. családi állapot, nem, kor, nemzeti/társadalmi/etnikai hovatartozás, bőrszín, vallási/politikai/szexuális irányultság, fogyatékosság, érdekképviseleti tagság, vagyoni/születési helyzet stb.) alapozott megkülönböztetés tiltása,
 • bármilyen diszkriminatív magatartás, rágalmazás, zaklatás, megfélemlítés vagy jogosulatlan előny kikényszerítésének tiltása, minden rendelkezésére álló jogi eszközzel való megakadályozása,
 • kölcsönös tiszteleten alapuló viselkedési formák betartása mind a szóbeli, mind az írásbeli (elektronikus) kommunikáció során,
 • minden olyan magatartás forma elkerülése, amelyet mások erőszakosnak, megalázónak, megfélemlítőnek vagy sértőnek tarthatnak,
 • munkatársak kizárólag szakmai- és munkateljesítményük alapján történő foglalkoztatása és előléptetésük támogatása.

3.11 Bizalmasság, információbiztonság, üzleti titok és szellemi tulajdon védelem

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • elkötelezettség az adatok/információk teljességének, sértetlenségének, bizalmasságának és szabályozott hozzáférhetőségének biztosítása érdekében,
 • IT biztonsági és információbiztonsági előírásokban meghatározott műszaki és biztonsági intézkedéseket alkalmazása és az azoknak való megfelelőség ellenőrzése,
 • jogszabály által védett adatok (személyes adat, banktitok, üzleti titok, nemzeti minősített adat, külföldi minősített stb.), projektadatok, üzleti titkok, üzleti partnerekre vonatkozó, nyilvános adatforrásból hozzá nem férhető adatok bizalmas kezelése,
 • olyan értékpapírral való kereskedés tiltása, amelynek jelenlegi vagy jövőbeni értékét/árfolyamát befolyásoló információ az üzleti partnerekkel való együttműködés során és/vagy annak eredményeként került megszerzésre, valamint ezen információk másokkal való megosztásának tilalma,
 • adatvédelmi és bizalmas adatkezelési belső előírásokra való tekintettel a kommunikációt végrehajtó munkatársak szabályozott kijelölése, felhatalmazással nem rendelkezők kommunikációjának tiltása,
 • szellemi tulajdon tiszteletben tartása, nem jogszerű, etikátlan eszközökkel mások szellemi termékei, üzleti titkai vagy védett/bizalmas információi megszerzésének tilalma,
 • védett szellemi tulajdon engedély nélküli használatának, másolásának, terjesztésének vagy megváltoztatásának tilalma,
 • adatvédelmi, bizalmas ügykezelési és a szellemi tulajdon tiszteletben tartására vonatkozó (jog)szabályok betartása és ellenőrzése.

3.12 Adatvédelem, személyes adatok védelme

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • személyiségi jogok tiszteletben tartása,
 • személyes adataik célhoz kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és csak a szükséges mértékű kezelése,
 • adatvédelmi jogszabályok és belső adatvédelmi előírásainak betartására, különös tekintettel az azokban részletezett, az adatkezelés és feldolgozás jogszerűségét biztosító eljárások követésére,
 • érintettek tájékoztatása a személyes adataik kezeléséről, annak megkezdése előtt,
 • személyes és bizalmas adatok bizalmasságának, teljességének, sértetlenségének és hozzáférhetőségének megőrzése, megakadályozva az azok való jogosulatlan hozzáférést, azok hűtlen kezelését és/vagy elvesztését, kitudódását.

3.13.Minőségi követelmények

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • szerződéses specifikációnak megfelelő, kiváló minőségű IT termékek és szolgáltatások biztosítása,
 • jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő, a belső minőségi/minőségirányítási követelményeket teljesítő folyamatok üzemeltetése,
 • jogosultságok/feladatok/felelősségek/határkörök rendszerének kialakítása és fenntartása,
 • adott költségszinten elérhető legmagasabb szintű IT termék minőség és szolgáltatásbiztonság nyújtása,
 • termékszállítási és szolgáltatásnyújtási feladatok határidőben és jó minőségben, a szerződéses előírások szerinti végrehajtása, garanciális és szavatossági kötelezettségek teljesítése,
 • munka- és szolgáltatási teljesítmény mérése, követése és fejlesztése.

3.14 Egészség, biztonság és környezetvédelem

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • tiszta, egészséges és biztonságos munkakörnyezetet létrehozása és fenntartása,
 • üzleti és szakmai folyamatok természetes és épített környezetre gyakorolt hatásának a lehető legkisebb mértékűre való csökkentése,
 • folyamatokhoz felhasznált természeti erőforrások és energiaforrások, valamin a keletkezett káros anyagok, hulladékok mennyiségének minimalizálása,
 • foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása, betartatása.

3.15 Fenntarthatóság

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • folyamatok teljesítése a következő generációk lehetőségeinek veszélyeztetése, erőforrásainak pazarlása nélkül,
 • gazdasági, társadalmi, környezeti és foglalkozás-egészségügyi tényezők együttes figyelembe vétele az üzleti és szakmai döntések előkészítésekor.

3.16 Emberi jogok

A Társaság ezen a területen az alábbiakat nyújtja és várja el üzleti partnereitől az üzleti értéklánc teljes terjedelmében:

 • emberi jogok tiszteletben tartása és emberi méltóság megőrzése,
 • emberi jogi jogsértések elősegítésének, végrehajtásának és támogatásának tilalma.

4. Esetleges szabálysértések kezelése

Amennyiben a Társaság vagy valamelyik üzleti partnere súlyosan vagy folyamatosan megsérti jelen Üzleti partner etikai szabályzatban meghatározott etikai normákat és értékeket a Társasággal folytatott üzleti együttműködés során, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a szabálysértés és körülményeinek feltárása érdekében etikai vizsgálatot folytasson le és ehhez az adott üzleti partner támogatását/együttműködésé kérje, továbbá a szabálytalanság megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. Üzleti partneri együttműködés hiányában vagy az etikai vizsgálat által esetlegesen bizonyítékokkal alátámasztottan igazolt szabálysértések esetén az igazgatósági tagok döntenek a szükséges intézkedések végrehajtásáról, beleértve a jogszabályok által előírt kötelező intézkedések megtételét, hatáskörrel rendelkező szerv bevonását és/vagy az üzleti partnerrel kötött a szerződéses jogviszony megszüntetését.

A Társaság semmilyen formában nem tolerálja a korrupciót, így a korrupcióban igazolhatóan érintett üzleti partnerekkel folytatott együttműködést nem tekinti folytathatónak.

A Társaság vállalja, hogy az antikorrupciós tevékenységek tekintetében üzleti partnerei felé maximális nyitottságot tanúsít és megosztja velük a Társaságot esetlegesen érintő korrupciós események és etikai szabálysértések általános tapasztalatait. A viszonosság elve alapján a Társaság hasonló információ megosztásra kéri üzleti partnereit. Ugyanakkor a Társaság az üzleti partnerek együttműködését kéri az antikorrupciós irányítási rendszere keretében végzett üzleti partner korrupciós kockázatok meghatározásához szükséges adatok szolgáltatása tekintetében, beleértve az üzleti partner antikorrupciós megfelelőségét igazoló, független fél által kiadott tanúsítvány bemutatását is.

Amennyiben az üzleti partner vagy a nevében eljáró személy érintettsége vagy annak gyanúja felmerül, annak kivizsgálása az üzleti partner felelőssége. A Társaság felajánlja együttműködését üzleti partnerei részére arra az esetre, ha az üzleti partnerek által esetlegesen lefolytatott etikai vizsgálatban a Társaság vagy a nevében eljáró személy érintettsége vagy annak gyanúja felmerül.

Jelen Üzleti partner etikai szabályzatot a Társaság az üzleti partnerei részére a https://intercomputer.hu oldalon megosztja.